АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Принимаются статьи в номер, который выйдет 30.06.2024 г.

 

прием статей до 20.06.2024 г.
выход номера 30.06.2024 г.

 

Статьи принимаются на адрес

uch21vek@gmail.com

 

Open Access

 

Indexing

Google Scholar, CrossRef,

Ulrichsweb

 

 

Impact Factor - 0.263

 

Естественные и технические науки

 

AXBOROT XAVFSIZLIGI XAVFLARINI BAHOLASHNING MIQDORIY USULLARINI TAHLIL QILISH

R.X. Djurayev , Sh.Yu. Djabbarov , O.A. Xasanov

 

Гуманитарные и общественные науки

 

ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND THEIR IMPORTANCE IN TEACHING ENGLISH

Yu.S. Mamatova

 

MUQIMIYNING “SAYOHATNOMA” SIDA DAVR, MUHIT, VOQELIK TASVIRI

Ja.Z. Nizomiddinov

 

ADVANTAGE AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF TEACHING COMPUTER SCIENCE IN MODERN SCHOOLS

I.M. Rasulov

 

CLASSROOM ACTIVITIES IN PRIMARY CLASSES

O.A. Abdiyeva

 

NAVRO`ZING MUBORAK, AZIZ ELIM

N.M. Azizov

 

PROSPECTS FOR EMPLOYMENT IN SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF STABILIZATION OF FINANCIAL SECURITY

N.A. Shakirova

 

ЎҚИТУВЧИ-ЎҚУВЧИ ҲАМКОРЛИКДАГИ  ЎҚУВ ФАОЛИЯТИ

Ш. Алланазарова

 

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MADANIY-GIGIYENA MALAKASINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI

N.A. Axmedjonova , V.F. Qo`ldoshova

 

MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNING ESTETIK DIDI RIVOJLANISHIDAGI O`ZIGA XOS XUSUSIYATLAR

B.U. Axmedov , D.Yu. Xoliqova

 

BOLALARDA NUTQNING TO`LIQ RIVOJLANMAGANLIGI

N.L. Boltayeva , G.Q. Qamarova

 

INGLIZ TLIDA FE’LLARNING KONVERSIYA USULIDA YASALISHI

L.Z. Hamroeva

 

BOLALARDAGI NUTQIY RIVOJLANISHNING BUZILISHLARI

Sh.M. Imomova , G.B. Bahodirova

 

BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHIDA TARBIYANING ROLI

S.S. Ismatova , H.M. Shokirova

 

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY TARBIYASI

S.O. Mirzayeva , N.M. Boyjonova

 

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA O`YIN FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

N.A. Neqqadamova , A.K. Rahmonova

 

SHARQ MUTAFAKKIRLARI VA PEDAGOG OLIMLARNING BOLA TARBIYASI TO`G`RISIDAGI QARASHLARI

Z.I. Qayumova , G.B. Tosheva

 

MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASIDA MEHNAT TARBIYASINING MAZMUNI

Z.Q. Qo`ldoshova , Sh.H. Haydarova

 

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISHI

M.O. Teshayeva , G.A. Temirova

 

MASHG`ULOT - MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA’LIM BERISHNING ASOSIY SHAKLI

F.B. Tuyboyeva , M.A. Murtazoyeva

 

BIRINCHI SINFDA MUSIQA O`QITISHNING MAZMUNI

S.R. Umarova

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА

Н.А. Галишевский

 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ФГУП «РОСМОРПОРТ»

С.А. Сурмалян

 

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

А.А. Хачатрян

 

BADIIY ADABIYOTDA OTA TIMSOLI

G. Qayumova

 

FEATURES OF FRENCH TRANSPORT TERMINOLOGY

Sh.I. Sheraliyeva

 

Медицинские науки

 

К ВОПРОСУ ПАТОГЕНЕЗА АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА В АСПЕКТЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ш.Б. Носиров, М.М. Шертаев

 

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ В АСПЕКТЕ МОРФОЛОГИИ

З.Ш. Юсупова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Access

Содержание выпуска

 

 

PDF

УЧЁНЫЙ XXI ВЕКА (2022). 3 (84)

 

 

 

 

Creative Commons License

DOI: 10.15350/24103586.2022.3